Referat fra generalforsamling d. 30. marts 2015

Generalforsamlingen startede kl. 19.00. Der var 34 fremmødte hvoraf 32 var stemmeberettigede.
Formanden Arne H. Pedersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Kjeld Petersen som dirigent, hvilket blev enstemmigt vedtaget.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og gav derefter ordet til formanden for aflæggelse af årsberetning.


Årsberetning
De væsentligste emner fra formandens årsberetning er gengivet herunder: 

I 2015 fik vi 11 nye medlemmer, som blev budt velkommen.

Vi har for tiden 7 pladser til salg. Det er 3 stk. jollepladser, 3 stk. 3 m-pladser og 1 stk. 5 m-plads.

Alle medlemmer opfordres til at give besked til bestyrelsen (Jørgen Frandsen), såfremt man ikke ønsker at benytte sin bådplads. Bådpladsen kan herefter midlertidig udlejes.

Slæbestedet har ikke været benyttet i samme omfang som tidligere år. Det skyldes primært, at slæbestedet ved færgestedet er gratis at benytte. Til gengæld har der været en del autocampere i 2015. Årskort til MB´s slæbested der gælder i 2016, kan købes hos John H. Madsen. I år er farven på årskortet blå. Vi arbejder på at etablere Mobile Pay og Swift til betaling, så der bliver færre kontanter i betalings-postkassen.

De væsentligste opgaver der er udført i 2015 er:

 • Pælene der holder nord/syd flydebroen er blevet forlænget, så broen ikke kommer over pælene ved ekstrem højvande, som det skete i forbindelse med orkanen Bodil

 • LAG-projektet blev færdigt i 2015:

 • Vi har fået opført et nyt materielhus

 • Vi har fået opført en ny toiletbygning

 • Vi har fået en ny flydebro langs sydmolen til erstatning for den gamle pælebro

 • Naturpark Randers Fjord har for havnens brugere opført et ”Madpakkehus” eller grillhus (som vi nok vil kalde det), samt leveret 2 bænkesæt til placering ved nordbroen

 • Den yderste del af broen ved nordmolen er blevet renoveret med nyt bredt brodække. Resten af nordbroen ind mod land forventer vi at kunne renovere i 2017

 • Bådelaugets areal op mod Østerbro er i 2016 udlånt til Kogræsselauget, mod at de holder det ved lige

Der har i årets løb været afholdt de obligatoriske samarbejdsmøder med søsportsklubberne omkring Randers Fjord. En gruppe sejlere fra Randers forbereder vedligeholdelse af broerne på kanalø-havnen. Der er i 2015 opført 2 Sheltere og et ”muldtoilet” på kanaløen. Der er oprettet en konto til vedligehold på kanaløen, som alle klubberne i Randers Fjord indbetaler til. Dronningborg Bådelaug styrer denne konto

Mellerup Bådelaug er fortsat tilsluttet Frihavnsordning, som administreres af Skive Søsports Havn. Husk at man skal føre klubstander og have navn på båden. FH etiketterne for 2016 kan købes for kr. 200 hos formanden.

Udstyr til afrensning/afskrabning af bundmaling kan ved henvendelse til John H. Madsen lejes for kr. 75 pr. dag + forbrug af klinger og skiver. Det afskrabede skal opsamles på en presenning, og man skal selv sørge for, at det afleveres på genbrugspladsen. Der udleveres regler og brugsanvisning når man lejer udstyret. Dette for at beskytte miljøet og personer.
Ved affaldshåndtering skal man huske at sortere affaldet, og placere det i de opstillede beholdere. Og husk at det kun drejer sig om affald fra havneområdet.

Træ til Sankt Hans-bålet må kun være brændbare grene og ikke f.eks. trykimprægneret træ.

Internet:

Vi har fri internetforbindelse i klubhuset, og har du din PC med ned i båden, burde du også have internetforbindelse der. Efterhånden er der kun 4 medlemmer, som vi ikke kan kommunikere med via e-mails. Men husk at give besked til bestyrelsen (Jørgen Frandsen), hvis du skifter mailadresse.

Materielhuset er til fælles bedste; men ikke til oplagsplads for private effekter. Hvis du placerer noget i huset af værdi (til fælles bedste), så husk at sætte navn og tlf.nr. på.

Årets pinsesejltur gik til Bønnerup. Vejret var OK både ud og hjem. Sensommersejladsen måtte aflyses på grund af vejret. Vi har, som det kan ses i Aktivitetskalenderen, ændret sensommer sejlturen, så den falder sammen med havnefesten i Udbyhøj.

Sankt Hans festen med det store tag-selv-grillbord var også i 2015 godt besøgt, og bålet kunne afbrændes i tørvejr.

Der er opsat en hjertestarter i Mellerup i carporten på Fordbakken nr. 1

Vores plan og ønsker for tiltag i 2016 er ud over diverse reparationer:

 • Færdiggørelse af broen ved nordmolen ind mod land er udsat til 2017

 • Udskiftning af træ-fortøjningspæle med jernplæle med plastrør omkring for pladserne 93 til og med 87

 • Ombygning/renovering af klubhuset. Der arbejdes med projektet, og vi forsøger at få tilskud fra diverse fonde

 • Der vil blive etableret grønt og rødt indsejlingslys ved havneindløbet

 • Ved øst/vest-flydebroen (ud for klubhuset) vil vi erstatte de nuværende ankerblokke med kæder til jernrør med plastrør omkring, som ved de andre 2 flydebroer

 • Den vestlige del af landpladsen tilrettes, så det bliver mere regulært at parkere bådtrailere

     LAG-projektet er nu afsluttet; også den økonomiske del hvilket skete i december 2015

 • Færgehuset er blevet et attraktivt supplement i vores nærområde. Randers kommune har planer om at etablere et offentligt toilet ved færgestedet. Kloakering herfra til renseanlæg vil utvivlsomt blive etableret. Vi kan forvente, at også Mellerup Bådelaug skal kobles herpå. Hvad det vil koste os er uvist.

 

Formanden sluttede sin beretning med at takke bestyrelsen samt øvrige medlemmer, der har ydet en positiv indsats for bådelauget i det forgangne år. Især blev der sagt tak til Poul Børglum for mange års indsats i bestyrelsen. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Forelæggelse af revideret regnskab
Det reviderede regnskab, som var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen, blev gennemgået af bådelaugets kasserer Jan Meelby Klausen.
De samlede indtægter blev på ca. kr. 243.178 og udgifterne på 172.469, hvilket gav et overskud for 2015 på kr. 61.709. Årets resultat er tilfredsstillende. Der har været et fald på ca. 40 % i indtægter fra slæbested, hvilket skyldes at slæbestedet ved færgestedet kan benyttes gratis. Indtægter fra autocampere samt handel med pladser (11 nye medlemmer) er tilfredsstillende.
Alle aktiver med undtagelse af klubhuset er udgiftsført, og bådelaugets egenkapital er nu på kr. 258.082 Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Budgetforslag for sæson 2016
Jan præsenterede herefter bestyrelsens budgetforslag for perioden 1/3-2016 til 28/2-2017.
Det forventes at indtægterne bliver på omkring kr. 243.000 og udgifterne på samme beløb.
Der budgetteres altså med et driftsoverskud i 2016 på et rundt nul.
Alle poster i budgettet blev grundigt forklaret, og selv om budgetforslaget iflg. vedtægterne ikke skal til afstemning, blev det alligevel enstemmigt godkendt.

Behandling af indkomne forslag
Der var indkommet et forslag til behandling på generalforsamlingen gående ud på, at bestyrelsen skulle arrangere en tredje optagning af både i september måned, hvor det vides, at mindst et medlem skal have båden på land, og hvor det har vist sig de seneste år, at flere har ”koblet sig på” denne optagning. Forslaget fik ikke så stor en tilslutning at det blev vedtaget, så de medlemmer der ønsker optagning før de 2 dage, der er nævnt i Aktivitetskalenderen, må selv arrangere dette.

Godkendelse af takstblad
Bestyrelsen foreslog at taksten for gæstesejlere og autocampere ændres fra kr. 100 til kr. 130 pr. døgn, og at alle øvrige takster forbliver uændret. Takstblad blev godkendt.
Takstblad findes på vores hjemmeside, samt på opslagstavlen i klubhusets entré.

Valg til bestyrelsen
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Poul Børglum, Jan Meelby Klausen og Jacob Folsø.
Efter mange år i bestyrelsen ønskede Poul Børglum ikke genvalg. Jan og Jacob blev genvalgt for en for en 2-års periode.
Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Lars Bo Pedersen.
Bestyrelsens sammensætning kan ses på hjemmesiden under Medlemsinfo > Bestyrelsen (og på opslagstavlen) efter at bestyrelsen har konstitueret sig på et møde d. 12/4-16.

Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt Jørgen Møller Christensen (anden suppleant) og Jens B. Jensen blev genvalgt (første suppleant). 

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
De 2 revisorer Erik Hansen og Kurt B. Kjeldsen og revisorsuppleant Kjeld Petersen blev på generalforsamlingen i 2015 alle valgt for en 2-årig periode, og fortsætter således i 2016.

Eventuelt
Der var ingen emner at rapportere på i år.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen. Takkede for god ro og orden og formanden takkede herefter dirigenten og de fremmødte for deres deltagelse. Herefter var der øl/vand, kaffe og smørrebrød

.

Vejret lige nu

jextensions