Mellerup Bådelaug

mellerupbaadelaug.dk

Referat fra generalforsamling d. 30. marts 2017


Generalforsamlingen startede kl. 19.00. Der var 26 fremmødte hvoraf 24 var stemmeberettigede.
Formanden Arne H. Pedersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Kjeld Petersen som dirigent, hvilket blev enstemmigt vedtaget.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og gav derefter ordet til formanden . Formanden bad forsamlingen rejse sig for at mindes tre afdøde medlemmer i 2016 – 2017: Svend Jensen, Jens Engberg og Kaj Andersen. Herefter aflagde formanden årsberetning.
 
Årsberetning
De væsentligste emner fra formandens årsberetning er gengivet herunder:

I 2016 fik vi 6 nye medlemmer, som blev budt velkommen.

Vi har for tiden 9 pladser til salg. Det er 5 stk. jollepladser, 2 stk. 3 m-pladser, 1 stk. 4 m & 1 stk. 5 m-plads.

Alle medlemmer opfordres til at give besked til bestyrelsen (Jørgen Frandsen), såfremt man ikke ønsker at benytte sin bådplads. Bådpladsen kan herefter midlertidig udlejes.

Slæbestedet har ikke været benyttet i samme omfang som for nogle år siden. Det skyldes primært, at slæbestedet ved færgestedet er gratis at benytte. Til gengæld har der været en del autocampere i 2016. Årskort til MB´s slæbested der gælder i 2017, kan købes hos John H. Madsen. I år er farven på årskortet orange.

De væsentligste opgaver der er udført i 2016 og vinteren 2017 er:

 • Beton-ankerblokke ved øst-vest flydebroen er taget op og i stedet er broen nu holdt på plads af 5 stålrør med plastrør omkring.
 • Nordmolen er rettet af og sikret med betonplader, og nye pæle ved broen er nedbanket
 • Ved nordmolen er alle agterfortøjnings-træpæle blevet erstattet af stålpæle med plastrør omkring
 • Broen ved nordmolen er blevet fornyet fra plads 87 til og med plads 72
 • På landpladserne er arealet rettet af, og der er kørt ral på, så biler med trailere bedre kan parkere i den vestlige ende af området

Der har i årets løb været afholdt de obligatoriske samarbejdsmøder med søsportsklubberne omkring Randers Fjord. Der blev i 2015 opført 2 Sheltere og et ”muldtoilet” på kanaløen.

I 2016 har der været mange brugere på kanaløen, men desværre har der været gæster, som ikke har passet på naturen. Der er bl.a. blevet savet grene af træerne og broplanker er brækket af for at skaffe brændsel til at lave bål, og det forlyder, at tonen derovre undertiden har været ubehagelig.

Norddjurs har nu givet tilsagn om at forsyne øen med brændsel til bål og sørge for affaldsstativer.

Der er store planer i gang for Kanaløen. Man forsøger at skaffe fondsmidler til nye broer, uddybning af havnen samt anløbsplads for Lillebjørn og Mellerup/Voer-færgen Ragna. Endvidere er der planer om at nedbryde huset på øen og bygge et nyt.

Mellerup Bådelaug er fortsat tilsluttet Frihavnsordning, som administreres af Skive Søsports Havn. Husk at man skal føre klubstander og have navn på båden. FH etiketterne for 2017 kan købes for kr. 200 hos formanden.

Affaldshåndtering

Vores affaldshånteringsplan er blevet opdateret. Planen er godkendt af Randers Kommune og er nu sendt til godkendelse hos Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen. Vi forventer, at det kun er en formsag at planen også godkendes der, og den er allerede at finde på opslagstavlen i klubhusets entré.

Udstyr til afrensning/afskrabning af bundmaling kan ved henvendelse til John H. Madsen lejes for kr. 75 pr. dag + forbrug af klinger og skiver. Det afskrabede skal opsamles på en presenning, og man skal selv sørge for, at det afleveres på genbrugspladsen. Der udleveres regler og brugsanvisning når man lejer udstyret. Dette for at beskytte miljøet og personer.
Ved affaldshåndtering skal man huske at sortere affaldet, og placere det i de opstillede beholdere. Og husk at det kun drejer sig om affald fra havneområdet.

Træ til Sankt Hans-bålet må kun være brændbare grene og ikke f.eks. trykimprægneret træ.

Internet

Vi har fri internetforbindelse i klubhuset, og har du din PC med ned i båden, burde du også have internetforbindelse der. Efterhånden er der kun 3 medlemmer, som vi ikke kan kommunikere med via e-mails. Husk at give besked til bestyrelsen (Jørgen Frandsen), hvis du skifter mailadresse.

Vores hjemmeside har i gennemsnit været besøgt 40-50 gange pr. døgn i 2016. Jacob Folsø er vores webmaster. Han modtager gerne ideer til forbedringer af hjemmesiden.

Materielhuset er til fælles bedste; men ikke til oplagsplads for private effekter. Hvis du placerer noget i huset af værdi (til fælles bedste), så husk at sætte navn og tlf.nr. på. – Hold venligst orden på området, også det man ikke selv har tabt.

Tyverisikring

Der er opsat videokameraer på området som en præventiv foranstaltning. Adgang til at se videooptagelserne foregår efter gældende regler dvs. et udpeget medlem af bådelauget og evt. politiet. Husk at lukke bommen til slæbestedet, så kørsel dertil for uvedkommende begrænses.

Årets pinsesejltur blev ikke rigtig til noget. Vejret var koldt og regnfuldt.

Sensommersejladsen gik for mange til havnefesten i Udbyhøj

Sankt Hans festen med det store tag-selv-grillbord var også i 2016 godt besøgt, men bålet kunne desværre ikke tændes på grund af regn.

Husk at der er opsat en hjertestarter i Mellerup i carporten på Fordbakken nr. 1

Planer og ønsker for 2017

Vores plan og ønsker for tiltag i 2017 er ud over diverse reparationer:

 • Agterfortøjningspælene af træ ved øst-vest flydebroen fjernes og erstattes med togskinner med plastrør udenom
 • Ombygning/renovering af klubhuset. Der arbejdes med projektet, og vi forsøger at få tilskud fra diverse fonde
 • Vi er informeret om, at uddybning ar Randers Fjord vil ske i 2018. Vi vil forsøge at ”koble os på”, så i det mindste indsejlingsrenden bliver gjort dybere.
 • Færgehuset er blevet et attraktivt supplement i vores nærområde. Randers kommune og brugerne af huset forhandler fortsat om offentlige toiletter. Kloakering herfra til renseanlæg er vist opgivet.

Sikkerhed

Med baggrund i Svend Jensens tragiske drukneulykke opfordres alle til at få efterset sikkerhedsudstyr og at bruge det.
Stigerne i havnen bliver genmonteret til Store åbnedag, og vi følger udviklingen af en ny type redningsstiger, som testes i Randers Havn.
Formanden sluttede sin beretning med at takke bestyrelsen samt øvrige medlemmer, der har ydet en positiv indsats for bådelauget i det forgangne år.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Forelæggelse af revideret regnskab
Det reviderede regnskab blev gennemgået af bådelaugets kasserer Jan Meelby Klausen.
De samlede indtægter blev på kr. 235.740 og udgifterne på 411.995, hvilket gav et underskud for 2016 på kr. -176.255. Årets resultat er tilfredsstillende set i lyset af alle de arbejder der er sket til forbedring af havnen i 2016. Der har som de foregående år været et fald i indtægter fra slæbestedet, hvilket skyldes at slæbestedet ved færgestedet kan benyttes gratis. Indtægter fra autocampere samt handel med pladser (6 nye medlemmer) er tilfredsstillende.
Alle aktiver med undtagelse af klubhuset er udgiftsført, og bådelaugets egenkapital er nu på kr. 81.827. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Budgetforslag for sæson 2016
Jan præsenterede herefter bestyrelsens budgetforslag for perioden 1/3-2017 til 28/2-2018.
Det forventes at indtægterne bliver på omkring kr. 236.000 og udgifterne på kr. 202.000.
Der budgetteres altså med et driftsoverskud i 2017 på kr. 34.000.
Alle poster i budgettet blev grundigt forklaret, og selv om budgetforslaget iflg. vedtægterne ikke skal til afstemning, blev det alligevel enstemmigt godkendt.

Behandling af indkomne forslag

 • Bestyrelsens indstilling af Bent Lund til æresmedlem, for hans initiativ til etablering af Mellerup Bådelaug og gennem 24 år som formand styrede opførelse af havnen med tilhørende klubhus og landområder.

Indstillingen blev enstemmigt vedtaget. Desværre var Bent forhindret i at deltage i denne generalforsamling, så bestyrelsen vil i den nærmeste fremtid overrække ham et indrammet bevis for udnævnelsen.

 • Der var indkommet et forslag til behandling på generalforsamlingen gående ud på at alle, der har længere varende strømforbrug i båden når den ligger i vandet eller på land, skal installere en af bestyrelsen godkendt forbrugsmåler.

Forslaget gav anledning til en god diskussion, og det endte med at forslaget ikke blev godkendt, idet medlem Kurt Kjeldsen tilbød at installere en elmåler i sin båd, så vi opnår data for en sæsons elforbrug, hvor Kurt bl.a. vil have et køleskab konstant kørende. Herudover vil der blive foretaget nogle spotmålinger, så vi får et bedre grundlag til vurdering af, om det er rentabelt at investere i målere i både med behov for 230V til andet ende bateri-vedligeholdelse.

Ved større forbrug til f.eks. affugtere og større brugsgenstande (såvel somme som vinter), opfordres alle til at være solidarisk og meddele forbrug i Kwh til bestyrelsen (Arne H. Pedersen).

AHP havde lånt forskellige godkendte elmålere, som blev cirkuleret på mødet. Pris for måler er pt. 500 til 1.000 kr.

Affugtere anses i øvrigt for en meget dyr og unødvendig foranstaltning. Brug i stedet salt/affugtningsposer. En miljøvenlig metode som giver samme resultat og koster langt mindre. Erfaringstal indberettes fra Allan.

I øvrigt skal alle medlemmer være opmærksom på at begrænse el-forbruget, da der er grænser for, hvor meget vores eksisterende installationer på havnen kan klare, før vi skal bruge mange penge på at udbygge installationerne.

Dette emne vil blive taget op igen på næste generalforsamling i 2018.
Godkendelse af takstblad
Bestyrelsen foreslog at alle takster forbliver uændret. Takstblad blev godkendt.
Takstblad findes på vores hjemmeside, samt på opslagstavlen i klubhusets entré.

Valg til bestyrelsen
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Arne H. Pedersen, John H. Madsen, Lars Jepsen og Jørgen Frandsen. Alle blev genvalgt.
Bestyrelsens sammensætning kan ses på hjemmesiden under Medlemsinfo > Bestyrelsen,og på opslagstavlen i klubhusets entré.

Som suppleanter til bestyrelsen blev genvalgt Jørgen Møller Christensen (anden suppleant) og Jens B. Jensen (første suppleant). 

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
De 2 revisorer Erik Hansen og Kurt B. Kjeldsen og revisorsuppleant Kjeld Petersen blev alle genvalgt for en 2-årig periode.

Eventuelt
Der var ingen emner at rapportere på i år.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen. Takkede for god ro og orden og formanden takkede herefter dirigenten og de fremmødte for deres deltagelse. Herefter var der øl/vand, kaffe og smørrebrød.

Vejret lige nu

jextensions