udgave 14 - Mellerup Bådelaug
 • § 1 Bådelaugets navn er Mellerup Bådelaug.

  Bådelaugets hjemsted er ved den for længe siden sløjfede Falkens Bro, Amtsvejen 153 i Mellerup, 8930 Randers NØ 
   
 • § 2 Formål

  Mellerup Bådelaug´s formål er (ved gensidig hjælp), at tilvejebringe de bedste forhold for medlemmerne og deres både, samt at skabe et tiltrækkende miljø i området. 
   
 • § 3 Medlemmernes rettigheder og pligter

  • Stk. 1
   Medlemmer har førsteret til de af bådelauget erhvervede vand- og landpladser. Et medlem kan dog kun "eje" én bådplads (se undtagelsen i § 3 stk. 10 d). Medlemmerne køber og ejer ikke selve pladsen, men får alene rettighed til en båd- og landplads efter bestyrelsens anvisning.
  • Stk. 2
   Et nyt medlem kan kun optages, såfremt denne samtidig kan tildeles en bådplads. Når en plads bliver ledig, skal den, der er optegnet først på ventelisten, have den ledige plads tildelt.  (se undtagelse i Stk. 5). 
  • Stk. 3
   Alle medlemmer med båd over 18 fod i havneområdet, skal have båden ansvarsforsikret. Ved udlejning af en bådplads i havneområdet til en person der ikke er medlem, skal bestyrelsen sikre sig, at lejeren har sin båd ansvarsforsikret, inden lejemålet indgås. Kvittering skal på forlangende fremvises.
  • Stk. 4
   Såfremt et medlem ikke længere benytter den tildelte bådplads, har medlemmet pligt til at meddele dette til bestyrelsen. Bestyrelsen kan herefter disponere over pladsen, og hvis pladsen bliver udlejet betaler medlemmet ikke pladsleje for den aktuelle periode.
  • Stk. 5
   Et medlem der ønsker en anden størrelse bådplads har fortrinsret til en ledig bådplads frem for nye medlemmer. 
  • Stk. 6        
   Det er bestyrelsen alene, der foretager salg og udlejning af bådpladser. En tildelt bådplads kan derfor ikke overdrages eller udlejes ved salg af båd (jf. dog stk. 11). Man har dog mulighed for at anvise en køber.
  • Stk. 7        
   Hvis et medlem sælger sin båd og/eller afhænder sin bådplads, påhviler det medlemmet at betale alt skyldigt til bådelauget (iht. Dansk rets alm. regler). 
  • Stk. 8        
   For at blive medlem af bådelauget, betales et indskud. Derudover opkræves hvert år kontingent og pladsleje, som skal være betalt senest til det tidspunkt, som er anført på det af bestyrelsen udsendte girokort. Restancer ud over 3 måneder berettiger bestyrelsen til inddrivelse af beløbet ved inkasso.  Bestyrelsesmedlemmer og æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Formanden, kassereren og sekretæren betaler desuden ikke pladsleje. 
  • Stk. 9  
   • a)  Hvis et medlem udmelder sig, bortvises fra bådelauget, eller afhænder sin bådplads for at overgå til passivt medlemskab, udbetales 80% af det til enhver tid gældende indskud. Udbetaling vil dog først kunne finde sted, når bådpladsen atter er solgt, og den ny ejer har betalt indskud. Når et medlem ønsker at udtræde af Mellerup Bådelaug eller overgå til passivt medlemskab, sætter bestyrelsen bådpladsen til salg. Indtil pladsen er solgt, kan bestyrelsen disponere over pladsen i henhold til §3 stk 4.
    Indtil et nyt medlem har overtaget bådpladsen og betalt indskud, forbliver det medlem, der udtræder et "aktivt medlem", og skal derfor overholde alle forpligtelser over for bådelauget (f.eks. betale kontingent, pladsleje samt yde de normerede antal arbejdstimer for bådelauget).
    Hvis et medlem bortvises, vil datoen for medlemskabets ophør være den dato, der er påført det anbefalede brev om bortvisning. Bådelauget overtager herefter bådpladsen og afregner med den bortviste.
   • b)  Hvis et medlem reducerer sit indskud i bådelauget (f.eks. ved at bytte til en bådplads med et mindre indskud), udbetales 80% af det beløb, som medlemmet "trækker ud" af bådelauget. Udbetaling vil dog først kunne finde sted, når den bådplads medlemmet flytter fra atter er solgt, og den ny "ejer" har betalt indskud. Betalt kontingent og pladsleje for året tilbagebetales forholdsmæssigt, såfremt den nye ejer har betalt indskud inden 1. august. Efter dette tidspunkt sker ingen tilbagebetaling. (Eksempel: Er indskud fra ny ejer betalt d. 1. juli tilbagebetales for 8 måneder = fra 1. juli til og med 28. februar).
  • Stk. 10  Bytte af bådplads
   Hvis et medlem ønsker at bytte bådplads, kan dette lade sig gøre med bestyrelsens mellemkomst, når den ønskede plads er ledig.
   • a) Byttes der til en bådplads med et mindre indskud, skal medlemmet have tilbagebetalt 80% af differencen mellem de to pladsers indskud, i henhold til reglen i §3 st. 9b.         
   • b) Byttes der til en bådplads med et større indskud, skal medlemmet betale differencen mellem de to pladsers gældende indskud.
   • c) Byttes der til en bådplads med samme størrelse indskud, sker dette uden nogen afregning. 
   • d) Et medlem der ønsker at bytte bådplads til en plads, der er "til salg" kan gøre dette mod at betale indskud for den nye plads og samtidig sætte sin nuværende plads "til salg". I den periode, hvor medlemmet har 2 bådpladser, skal medlemmet betale pladsleje for begge bådpladser, indtil den oprindelige plads er solgt og en ny "ejer" har betalt indskud.. Bestyrelsen kan frit disponere over pladsen til den er solgt, og udlejes pladsen, følges reglen i §3 Stk. 4. 
  • Stk. 11    
   Et medlem kan overdrage sin bådplads til ægtefælle/samlever eller arving i lige linie. Samme overdragelsesret gælder for medejere efter 2 års fælles ejertid. Ved evt. dødsfald overgår bådpladsen automatisk til boet efter afdøde.
  • Stk. 12      
   Et medlem har pligt til at rette sig efter alle henstillinger fra bestyrelsen. Sker dette ikke, kan medlemmet, ved enstemmighed i bestyrelsen, afkræves en bøde. Bødestørrelse i henhold til takstblad, som godkendes på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal på generalforsamlingen (under årsberetningen) redegøre for årets bødeforlæg.
  • Stk. 13    
   Hvis et medlem entydigt og bevidst bryder vedtægter eller ordensregler (som er ophængt på bådehavnen), kan vedkommende efter 2 skriftlige advarsler fra bestyrelsen bortvises fra bådelauget. En bortvisning kræver enstemmighed i bestyrelsen. Bortvisningen skal, for at være gyldig, meddeles den bortviste i anbefalet brev. Bestyrelsen skal på generalforsamlingen (under årsberetningen) redegøre for eventuelle bortvisninger.
  • Stk. 14      
   Der opsættes et ordensreglement i henhold til Kystinspektoratets standarder. Disse skal respekteres af såvel medlemmer som gæster.
  • Stk. 15      
   Alle både (undtaget joller) skal være søsat/fjernet fra stativerne på landpladsen hvert år senest d. 1. juni. Er der en særlig grund til, at dette ikke kan ske, skal bådejeren inden 1. juni meddele dette til bestyrelsen, som herefter skriftligt aftaler et nyt tidspunkt for søsætning/fjernelse af båden med bådejeren. Overholdes den nye tidsfrist ikke, vil bådejeren blive opkrævet en bøde iht. reglerne beskrevet i stk. 11. 
 • § 4 Generalforsamlingen

  • Stk. 1        
   Generalforsamlingen er Mellerup Bådelaug´s øverste myndighed. 
  • Stk. 2        
   Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen, men kun aktive medlem har stemmeret med én stemme pr. medlemskab. Stemmeretten kan ikke overdrages ved fuldmagt. 
  • Stk. 3        
   Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i marts måned, og der indkaldes skriftlig dertil af bestyrelsen senest 14 dage før afholdelsen. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, kopi af det reviderede regnskab, oplysning om indsendelse af forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen iht. regelen i § 4 Stk. 6, samt hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg. 
  • Stk. 4        
   Bådelaugets regnskabsår er 1. marts til 28. februar. 
  • Stk. 5        
   Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: 
   • 1.Valg af dirigent 
   • 2. Årsberetning
   • 3. Forelæggelse af revideret regnskab
   • 4. Budgetforslag for den kommende sæson
   • 5. Behandling af indkomne forslag
   • 6. Godkendelse af takstblad
   • 7. Valg til bestyrelsen, herunder 2 suppleanter
   • 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
   • 9. Eventuelt 
  • Stk. 6        
   Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt til formanden og være denne i hænde senest 7 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 
  • Stk. 7        
   Til at lede generalforsamlingen vælges en dirigent. Denne må ikke være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Simpel flertal afgør forslags vedtagelse eller forkastelse. Ved stemmelighed er et forslag forkastet. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis blot én af de fremmødte stemmeberettigede ønsker det. 
  • Stk. 8        
   Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal desuden indkaldes når mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 1 måned efter bestyrelsen har modtaget begæringen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Skriftlig indkaldelse med dagsorden skal udsendes af bestyrelsen senest 14 dage før afholdelsen. 
  • Stk. 9        
   Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede. Et bestyrelsesmedlem er valgt for 2 år, således at der vælges 3 eller 4 medlemmer på hver marts generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen (for en etårig periode).Der vælges hvert andet år 2 revisorer og en revisorsuppleant for en toårig periode. Revisorerne skal hvert år i marts gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Driftsregnskab og balance forsynes med revisorernes påtegning og underskrift. 
  • Stk. 10      
   Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden skal vælges blandt de af bestyrelsesmedlemmerne der har bopæl i Randers Kommune.  
 • § 5 Bestyrelsens rettigheder og pligter

  • Stk. 1
   Bestyrelsen skal iværksætte/gennemføre generalforsamlingens beslutninger og ellers varetage den daglige ledelse under hensyntagen til Mellerup Bådelaug´s formål (nævnt i § 2). 
  • Stk. 2
   Bestyrelsesmøder indkaldes og ledes af formanden. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog minimum et møde hvert kvartal. For at der kan træffes gældende beslutninger på et bestyrelsesmøde, skal minimum 5 af  de 7 bestyrelsesmedlemmer være til stede. Ethvert bestyrelsesmedlem kan kræve indkaldelse til bestyrelsesmøde. Når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 
  • Stk. 3
   Bestyrelsen fører regnskab, udarbejder budgetforslag og fører beslutningsprotokol. Af beslutningsprotokollen skal bl.a. fremgå, hvilke ansvarsområder der er tildelt de enkelte bestyrelsesmedlemmer, samt hvilke beslutninger der er truffet på generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og ved møder med anden part f.eks. offentlige myndigheder. Af protokollen skal ligeledes fremgå, hvem der har deltaget i et bestyrelsesmøde, hhv. har haft forfald. De enkelte referater i protokollen underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer. På opfordring kan ethvert medlem få lejlighed til at læse protokollen. 
  • Stk. 4
   Bestyrelsen er ansvarlig for, at referatet fra generalforsamlingen udsendes til samtlige stemmeberettigede medlemmer. 
  • Stk. 5
   Bestyrelsen er på bådelaugets vegne ansvarlig forhandlingspartner. 
  • Stk. 6
   Bestyrelsen godkender nye medlemmer, og tildeler vand- og landpladser til bådene. Bestyrelsen er ansvarlig for, at alle nye medlemmer modtager et eksemplar af vedtægterne, samt bliver gjort bekendt  med det opsatte ordensreglement. 
  • Stk. 7
   I det omfang hvor det er nødvendigt at indkalde medlemmer til at arbejde for bådelauget, er det bestyrelsen, der fordeler arbejdsopgaverne. Alle aktive medlemmer skal yde et normeret antal arbejdstimer. Bestyrelsen skal derfor løbende føre en liste over, hvor mange timer de enkelte medlemmer yder for bådelauget. Af listen skal fremgå, hvornår og af hvem den er opdateret. Er et medlem forhindret i, eller ønsker sig fritaget for at udføre de normerede arbejdstimer, kan vedkommende i stedet sende en stedfortræder, eller træffe aftale med  bestyrelsen om, at denne finder en stedfortræder, som medlemmet aflønner. Detaljerede regler for medlemmernes arbejde for Mellerup Bådelaug findes her: Regler for medlemmernes arbejde for Mellerup Bådelaug  
 • § 6 Ungdomsafdelingen                 

  Såfremt Mellerup Bådelaug har tilknyttet en ungdomsafdeling, er bådelaugets generalforsamling  øverste myndighed for ungdomsafdelingen. Bådelaugets bestyrelse har påtaleret over for ungdomsafdelingen, men ellers varetager ungdomsafdelingens egen generalforsamling og bestyrelse selv indre anliggender. Ved opløsning af ungdomsafdelingen tilfalder dens evt. aktiver Mellerup Bådelaug. 
 • § 7 Kollektiv ejerskab 

  Kollektiv ejerskab af en båd og bådplads kan finde sted. Kollektivet vælger selv sin repræsentant, der har samme rettigheder og pligter som et almindeligt aktivt medlem. Et kollektiv på op til 4 personer betaler kontingent og pladsleje som om der kun var én ejer. Hvis kollektivet består af mere end 4 personer, skal der betales ekstra kontingent, hvis størrelse forhandles med bestyrelsen.                       
 • § 8 Vedtægtsændringer                   

  Vedtægtsændringer kan finde sted, men skal godkendes på generalforsamlingen efter forudgående skriftlig forslag. Skriftligt forslag til vedtægtsændringer skal sendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamling.   
 • § 9 Opløsning af Bådelauget 

  Bådelauget kan opløses, såfremt det vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 28 dages mellemrum. Opløsning kan kun finde sted, såfremt mindst 75% af de aktive medlemmer skriftligt stemmer derfor. Ved opløsning af bådelauget overdrages alle aktiver til Randers Kommune. 
 • § 10 Æresmedlemmer                   

 • Generalforsamlingen kan udnævne æresmedlemmer af bådelauget. Æresmedlemmer er fritaget for at betale kontingent. 
 • § 11 Passivt medlemskab               

  Et medlem der afhænder sin båd og bådplads kan bevare tilknytningen til bådelauget som passivt medlem. Et passivt medlem betaler kontingent men ingen pladsleje. Et passivt medlem har taleret på generalforsamlingen men ikke stemmeret. 
 • Disse vedtægter er godkendt på generalforsamlingen d. 27. marts 2024.